Blog

Procedura de vamuire in Republica Moldova

Acțiunile care vor fi întreprinse cu privire la exportul din Republica Moldova presupun o serie de măsuri de vămuire care nu implică neapărat interacțiunea cu autoritățile vamale. Pentru a putea exporta, nu este suficient doar prezentarea articolului exportat în forma stabilită la vamă, de asemenea, este necesar să se pregătească un set de documente necesare (obligatoriu sau opțional) în conformitate cu cerințele reglementărilor existente, de piață sau de importator.

1. Proceduri înainte de vămuire - proces care implică pregătirea documentelor comerciale, de transport, precum și obținerea a diverse permise, certificate, licențe etc. (la autoritățile competente) la fel și pregătirea documentelor comerciale și de transport.

În prima parte a procesului, potențialul exportator trebuie să identifice piața externă și potențialii parteneri de afaceri. Se poate profita de numeroase studii de piață efectuate de diferite organizații naționale și internaționale. Urmeaza formularea propunerii și prezentarea acesteia către importator, care, de regulă, în Republica Moldova sunt întreprinderi agricole și companii comerciale, ferme țărănești și companii de comercializare.

1.1 Contractul de vânzare- cumpărare -  este stadiul final al procesului de determinare a unui partener extern (cumpărător), stabilirea relațiilor, negocierea cu privire la condițiile privind mărfurile (caracteristici, ambalaje etc.), condițiile de livrare (regulile Incoterms), termenii și metodele de plată și de asemenea, alte condiții, după cum este necesar. Contractul este prezentat în original, legalizat și ștampilat de către părți, precum și o copie a contractului, necesară pentru vamele interne.

1.2 Factură comercială (factură) -  document referitor la livrarea specifică de bunuri pe baza unui contract de vânzare- cumpărare, care include de obicei date despre mărfurile livrate (descriere, cantitate, preț și alte detalii relevante). Aici se poate menționa și, factura de mărfuri (lista de ambalare) - specificații mai detaliate decât în factura despre o anumită marfă, fără date financiare, numai numele, cantitatea și locația.

1.3 Contract de transport - operațiuni legate direct de determinarea metodei de livrare, de obicei negociat cu importatorul. În cazul în care livrarea revine exportatorului, acesta din urmă trebuie să găsească transportul direct sau prin intermediul companiei de expediere și să convină despre detaliile transportului pe baza unui contract de transport bazat pe reguli generale.

2. Proceduri interne pentru export
Înainte de procedurile vamale propriu zise, sunt pregătite o serie de permise pe baza legislației actuale, pe care exportatorul le prezintă autorităților vamale. Unele dintre ele sunt obligatorii, altele - opționale.  Aceste documente de obicei includ:
2.1Certificat de origine - document ce confirmă țara de origine a produsului, foarte important în cazul tratamentului în mod preferențial dorit în țara importatoare, precum și reducerea sau scutirea de taxe.
Forma certificatelor de origine diferă în funcție de țara de destinație:
- EUR.1 – Certificat de circulație a mărfurilor - document de confirmare care confirmă univoc țara de origine a mărfurilor exportate în țările UE în cadrul Acordului de asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 este un pachet format din trei forme: a) originalul certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1; b) copia certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1; c) formularul de cerere pentru certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1.

Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 reprezintă un formular în limba engleză care este completat de către exportator sau de reprezentantul său în format tipărit (cu majuscule, folosind dispozitive de tipărire,) sau manual (cu majuscule, folosind cerneală), în conformitate cu cerințele din rubricile formularelor de certificate.

- EUR.1 - Certificat pentru transportul mărfurilor - pentru exportul mărfurilor ce provin din Republica Moldova către statele membre ale regimului de liber schimb instituit în baza Acordului de schimb de comerț central (CEFTA).
Certificatul EUR.1 de transport de mărfurilor este un pachet format din trei formulare: a) originalul certificatului de transport EUR.1; b) copia certificatului de transport EUR.1; c) formularul de cerere pentru certificatul de transport EUR.1.
Formularele certificatului pentru transportul mărfurilor EUR.1 și a cererii pentru certificatul de transport EUR.1 sunt formulare în limba engleză care sunt completate de exportator sau de reprezentantul său în formă tipărită (cu majuscule, folosind dispozitive de tipărire,) sau manual (cu majuscule, folosind cerneală), în conformitate cu cerințele din rubricile formularelor de certificate.
 Certificatul privind transportul EUR.1 se certifică și eliberează numai dacă mărfurile destinate exportului pot fi considerate, în conformitate cu Acordul de liber schimb european, produse originare care îndeplinesc criteriile de origine stabilite. Certificatul privind transportul EUR.1 este eliberat pentru mărfurile ce provin din Republica Moldova, cu condiția ca acestea să fie transportate direct într-una dintre țările participante la Acordul de liber schimb al Europei Centrale.

 

- Forma A - Certificatul de origine de Forma A - document confirmator care confirmă fără echivoc țara de origine a mărfurilor exportate în țări non-UE și oferă Republicii Moldova un sistem comun de preferințe.
Certificatul de origine de Forma A reprezintă un set de formulare în limba engleză, care sunt completate de exportator sau de reprezentantul în formă tipărită (cu majuscule, folosind dispozitive de tipărire,) sau manual (cu majuscule, folosind cerneală), în conformitate cu cerințele din rubricile formularelor de certificate. Certificatul de origine de Forma A este un set de trei formulare, dintre care primul este –originalul certificatului de origine de Forma A și două copii ale acestuia.
 Certificatul de origine de Formal A se certifică și se eliberază numai atunci când produsul este inclus în categoria care se bucură de regimul preferențial în conformitate cu sistemul general de preferințe și este exportat către statul care oferă Republicii Moldova sistemul preferențial corespunzător, în conformitate cu criteriile de origine stabilite prin reglementările țărilor menționate.
Certificatul de origine de Forma A se eliberează în exclusivitate pentru mărfurile ce provin din Republica Moldova, cu condiția transportului direct către statele care oferă Republicii Moldova un sistem comun de preferințe.
- Forma CT-1 - Certificatul de origine a mărfurilor de Forma CT-1 - document confirmator care confirmă fără echivoc țara de origine a mărfurilor pe baza criteriilor de origine stabilite în conformitate cu Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor (aprobat prin Decizia Consiliului șefilor de guvern al Comunității Statelor Independente (CSI) din 20 Noiembrie 2009), precum și în conformitate cu Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în baza acordurilor bilaterale de liber schimb.

 Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 reprezintă un pachet care constă din cel puțin trei formulare: a) formularul original a certificatului de origine a mărfii Forma CT-1; b) copii (două exemplare) ale certificatului de origine a mărfurilor; c) originalul formularului suplimentar la certificatul de origine, dacă este necesar, reișind din varietatea pozițiilor tarifare a mărfuri destinate exportului și două exemplare.
Formularele certificatului de origine a mărfurilor Formularul CT-1 reprezintă formulare în limba rusă, care sunt completate de către exportator sau de reprezentantul său în formă tipărită (cu majuscule, folosind dispozitive de tipărire,) sau manual (cu majuscule, folosind cerneală), în conformitate cu cerințele din rubricile formularelor de certificate.

Certificarea certificatelor de origine a mărfurilor se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: înregistrarea cererii-declarație, depunerea formularelor certificatelor de origine completate de exportator, prezentarea mărfurilor și a documentelor (inclusiv cele solicitate suplimentar) către autoritățile vamale unde se face exportul de mărfuri.

Certificatele de origine certificate ale mărfurilor sunt emise (prezentate exportatorului) în cazul exportului de mărfuri la care se referă. După certificarea certificatelor de origine a mărfurilor, un agent vamal autorizat completează punctul 9 din cererea-declarație o semnează și ștampilează. După, exportatorul (sau reprezentantul său) completează punctul 10 din cererea-declarație o semnează și ștampilează în original (nu este necesară ștampila în cazul persoanei fizice), ceea ce confirmă eliberarea de către autoritatea vamală a unui certificat original de origine a mărfurilor și primirea acestuia de către exportator.

- Forma C - un document confirmator ce confirmă țara de origine a mărfurilor fără acordarea preferințelor. Regulile de origine nepreferențiale includ toate normele de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferențiale ale politicii comerciale, în ceea ce privește aplicarea: regimul națiunea cea mai favorizată; taxe antidumping și compensatorii; măsuri de protecție; normele care reglementează marcajul de origine și restricțiile cantitative sau contingentele tarifare discriminatorii aplicate în conformitate cu dispozițiile acordurilor OMC. Acestea conțin, de asemenea, norme de origine utilizate pentru achizițiile publice și statisticile comerciale.

Certificatul de origine poate fi emis de către Vamă și costă 6 euro. Camera de comerț și industrie emite certificate de origine nepreferențiale (formularul general „C”).

 

2.2 Certificat de conformitate - conceput pentru a certifica produsele oferite pentru export, precum și pentru respectarea standardelor sau standardelor tehnice, a standardelor de utilizare inofensivă a obiectelor și tehnologiilor cu un grad ridicat de risc prescris de un anumit standard (SM, ISO, GOST). Principala autoritate competentă este Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Autoritatea de certificare în sine trebuie să fie acceptat de țara importatoare. Jurnalul autorităților acreditate care evaluează conformitatea este menținut de MOLDAC [1].

Evaluarea conformității produselor din Republica Moldova se realizează în conformitate cu Legea nr. 235 din 12/01/2011 privind măsurile de acreditare și evaluarea conformității.
2.3 Certificat igienic (sanitar) – se obține pentru a confirma caracterul adecvat al produselor pentru consumul uman.
Documentul este emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor [2] prin reprezentanțele sale teritoriale. Activitățile sunt reglementate de Legea nr. 119 din 22.06.2004 privind produsele fitosanitare și îngrășăminte. Acest certificat a devenit obligatoriu pentru mărfurile exportate în Federația Rusă.
 Certificatul obligatoriu de inofensiune a produselor vegetale exportate în Federația Rusă a fost introdus după semnarea Memorandumului privind siguranța produselor alimentare de origine vegetală, furnizate din Republica Moldova Federației Ruse (în ceea ce privește conținutul de pesticide, nitrați și nitriți).
2.4 Certificat fitosanitar / veterinar - document care confirmă conformitatea produselor cu cerințele de inofensivitate din punct de vedere sanitar sau veterinar, în funcție de caracteristicile produsului sau ale ambalajului. Certificatul fitosanitar se eliberează de diviziunile teritoriale ale autorității de control fitosanitar - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor [3].

Domeniul de aplicare este reglementat de Legea nr. 228 din 23.09. 2010 privind protecția plantelor și carantina fitosanitară publicată în Monitorul Oficial nr. 241-246 din 10 decembrie 2010 [4].
Plantele, produsele vegetale, produsele conexe supuse regimului fitosanitar de carantină și destinate exportului și / sau reexportului sunt însoțite obligator de un certificat fitosanitar. Pentru a preveni apariția și răspândirea dăunătorilor, exportul sau reexportul anumitor plante, produse vegetale și produse aferente care fac obiectul regimului fitosanitar de carantină este permis numai atunci când înainte de export se efectuiază inspecția fitosanitară la locul de producție sau în cazul reexportului, la locul de depozitare.
Este interzisă solicitarea declarațiilor suplimentare în cazul în care plantele și / sau produsele vegetale sunt însoțite de un certificat fitosanitar.
Pentru a obține un certificat fitosanitar, exportatorul înaintează, cu cel puțin 24 de ore înainte de expediere, unității autorității de control fitosanitar:
a) cerere de eliberare a certificatului fitosanitar;
b) certificat privind utilizarea produselor fitosanitare, la cererea țării importatoare;
c) certificatul fitosanitar al țării de origine;
d) certificat de expertiză de carantină a plantelor și produselor vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară și care face obiectul exportului, eliberat de o persoană juridică autorizată de organul de conducere central în domeniul agriculturii;
e) copia contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt act juridic civil, pe baza căruia se face exportul sau reexportul de plante, produse vegetale și produse aferente care fac obiectul regimului fitosanitar de carantină; f) o copie a facturii fiscale sau a facturii de livrare de mărfuri.

Perioada de valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile de la data emiterii. Certificatul fitosanitar nu poate fi întocmit cu mai mult de 14 zile înainte de data la care plantele, produsele vegetale și produsele însoțitoare care fac obiectul carantinei fitosanitare părăsesc țara exportatoare.
Certificatul fitosanitar se eliberează până la 5 zile de la data depunerii cererii pentru eliberarea acestuia. Certificatul fitosanitar este întocmit în limba de stat și cel puțin într-o limbă internațională, dacă este necesar, în limba oficială a țării de destinație și este completat, cu excepția ștampilei și semnăturii fie cu majuscule fie tapat prin intermediul mijloacelor de tipărire.
Denumirea botanică a plantelor este indicată în latină. Modificările neautorizate sau corectările vor invalida certificatul. Dacă certificatul fitosanitar nu dispune de suficient spațiu pentru declarații suplimentare, acestea pot fi notate pe verso.
2.5 Licența - document ce certifică respectarea condițiilor de licență pentru un anumit tip de activitate. Licență este prezentată autorității vamale numai pentru mărfurile al căror export este licențiat în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind autorizarea anumitor tipuri de activități. În prezent, nu este necesară o licență pentru exportul de produse agricole. Cu toate acestea, din 01.01.2015, a fost reglementată prin licenţiere transportul rutier internațional de mărfuri. Prin urmare, exportatorii ar trebui să fie atenți atunci când încheie contracte cu transportatorii locali pentru a asigura transportul de mărfuri.

Numărul documentelor de autorizare poate fi mai mare sau mai mic, în raport cu caracteristicile produsului și cerințele destinatarului.


3. Procedurile vamale

3.1 Operațiuni de vămuire - acțiuni legate direct de procedurile de plasare a mărfurilor sub un regim vamal specific și de încetare a acestuia.

- Pregătirea declarației vamale - declarația vamală poate fi completată de exportator independent sau cu ajutorul unui broker vamal autorizat.
Declarația vamală este transmisă autorităților vamale, însoțită de documente ce confirmă datele înscrise în declarație, dar cel puțin trei dintre următoarele documente sunt necesare:
a) factura;
b) documente de transportare;
c) autorizațiile necesare pentru vămuirea
Controlul vamal se bazează pe o analiză a riscurilor. La efectuarea controlului documentar (culoarul galben al inspecției vamale), controlul fizic (culoarul roșu al inspecției vamale) sau controlul ulterior (culoarul albastru al inspecției), pe lângă documentele menționate, sunt prezentate documente care confirmă toate datele specificate în declarația vamală.
Declarația de export poate fi realizată exclusiv în format electronic, prin transmiterea declarației vamale și a documentelor însoțitoare cu semnătura digitală prin intermediul sistemului vamal de informații vamale Asycuda World sau prin depunerea acestor documente pe suport de hârtie.
Exportatorul poate alege un punct vamal pentru declararea exporturilor, inclusiv depunerea unei declarații vamale direct la punctul de trecere a frontierei. În același timp, este posibil să solicitați un control vamal în alte locuri din afara teritoriului autorității vamale, după ore.
Agenții economici autorizați (deținători ai certificatului AEA) pot profita de o serie de beneficii la export, inclusiv vămuirea la domiciliu și trecerea frontierei în modul prioritar.
3.2 Operațiuni după vămuire- se referă la operațiuni în decursul exportului, și prevăd:
- Urmărirea transportării - Important în ceea ce privește riscul de ne-livrare, deteriorarea sau pierderea ireparabilă a mărfurilor. Asigurarea riscurilor este un element opțional, în funcție de dorința celui care îl poartă.
- Confirmarea livrării este un element important în implementarea contractului de transport, confirmând transferul riscurilor de la o persoană la alta, în funcție de condițiile de livrare selectate.
Primirea mărfurilor - reprezintă un act juridic de acceptare a mărfurilor în conformitate cu condițiile contractuale și se petrece de obicei la ștampilarea de către destinatar pe copia corespunzătoare a formularului CMR și / sau alte metode convenite.
- Plata - primirea mijloacelor financiare pentru mărfurile livrate în cazul specificat în contract. Întocmirea corespunzătoare a documentelor bancare în vederea primirii unei eventuale rambursări de TVA sau raportarea privind returnarea mijloacelor financiare.
- Evaluarea tranzacției - reprezintă analiza sintetică a acțiunilor întreprinse și a costurilor (estimate și reale) pentru export și rezultatul financiar final.

Alte articole